Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

YA 112012/EΥΘΥ 1046/2.11.15 Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής & YA 112010/EΥΘΥ 1047 /2.11.2015 Τροποποίηση της ΥΑ 69135 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΦΕΚ 2473/Β/18.11.2015)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/11/2015

ΥΑ 112012/EΥΘΥ 1046/2.11.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) όπως ισχύει.

ΥΑ 112010/EΥΘΥ 1047/2.11.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 69135/ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014».

  • PDF (174,11 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/7/2017