Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

YA Σύστασης Ειδικών Υπηρεσιών Εθνικής Αρχής Συντονισμού 2014-2020 (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΘΥ, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΚΕ) και Αρχής Πιστοποίησης (ΦΕΚ 1451/Β/10.7.2015)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/7/2015

  1. ΥΑ 69131/ΕΥΘΥ624/22.6.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 43491/ΔΙΟΕ789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β΄/29.12.2000) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  2. ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’αριθ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1352), όπως ισχύει
  3. ΥΑ 69132/ΕΥΘΥ625/22.6.2015  Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 36844/ΟΠΣ 887/6.8.2008 (ΦΕΚ Β΄/1672/18.8.2008) κοινής υπουργικής απόφασης
  4. ΥΑ 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014
  5. ΥΑ 69137/ΕΥΘΥ628/22.6.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3851/ΕΥΣ/524/29.1.2008 (ΦΕΚ 333/Β΄/29.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
  • PDF (216,06 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2017