Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ 1943/Β/9.9.2015) στις ΥΑ 32671/2015 και 69136/2015 σύστασης της ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων και της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού (ΕΥΣΣΑ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/9/2015

Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 32671/ΕΥΘΥ328 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 791/6−5−2015 (τεύχος Β΄) και στην υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627 απόφαση του ιδίου Υπουργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1451/10−7−2015 (τεύχος Β΄).

  • PDF (155,16 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/4/2016