Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 44204/ΕΥΘΥ 316/12.04.2017 Αντικατάσταση της 69132/ΕΥΘΥ625/15 (ΦΕΚ 1451Β/10-07-2015) ΥΑ για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος άρθρου 15 παρ. 4 ν.4314/2014 και κατάργηση της ΚΥΑ 11447/2-4-2001

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/4/2017

ΥΑ 44204/ΕΥΘΥ 316/12.04.2017 (ΦΕΚ 1404/Β/25.04.2017) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμό 69132/ΕΥΘΥ625/15 (ΦΕΚ 1451Β/10-07-2015) υπουργικής απόφασης για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ’ αριθμ. 11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β΄/3-4-2001) κοινής υπουργικής απόφασης

  • PDF (158,91 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/5/2017