• Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αγροτικές ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες

Για την πρόσβαση στις Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες αναπτύχθηκε η διαδικτυακή πύλη iris.gov.gr που στεγάζει με ενιαίο τρόπο όλες τις αγροτικές υπηρεσίες, όπως το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) & Μητρώο Εμπόρων Αγροτικού Τομέα (ΜΕΓΠ), τις προσωποποιημένες υπηρεσίες για τη λήψη αποφάσεων ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (γεωργικής, κτηνοτροφικής, μεταποιητικής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αγροτουρισμού), το Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, (ΕΣΙΤ) για την Ασφάλεια και Διασφάλιση ποιότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων τροφίμων, το σύστημα γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών της χώρας μέσω ψηφιακών εδαφολογικών χαρτών και του Σχεδίου Διαχείρισης Αγροτικής Γης, το πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων της Τηλεπισκόπησης/Φωτοερμηνείας και εφαρμογής της για την καταγραφή, αναφορά, αποτίμηση και ανάλυση φυσικών καταστροφών, για τη χρήση ορθών πρακτικών γεωργίας ακριβείας, για την ανάπτυξη εργαλείων ειδικών χωροθετήσεων, για την ανάπτυξη εργαλείων χαρτογράφησης και τον Αγροτουρισμό.

Οφέλη: Άμεση διαδικτυακή ενημέρωση και εξυπηρέτηση, μέσω της ενιαίας πύλης, των πολιτών/αγροτών καθώς και των επιχειρηματικών, παραγωγικών συντελεστών του αγροτικού τομέα κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων και συναλλαγών (one stop shop) με τη Δημόσια Διοίκηση, μετάβαση του αγροτικού τομέα από τις συμβατικές στις ψηφιακές συναλλαγές, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διαδικτυακή διαχείριση ασφάλισης και αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές-ασφαλισμένους ΕΛΓΑ, μείωση του χρόνου αποζημίωσης και η αύξηση της διαφάνειας των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων.

 

Προϋπολογισμός: €12.676.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Όλη η Ελλάδα

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου
  • Δημόσια Διοίκηση
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/1/2019