Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι διαγωνισμοί και διακηρύξεις των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. 

 

 


Αποτελέσματα 1 - 10 από 25 από 3
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Κατευθύνσεις για την εναρμόνιση δράσεων υποστήριξης επιχειρηματικότητας των ΠΕΠ με αντίστοιχες δράσεις άλλων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/3/2018
Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2017

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/1/2018
∆ιενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Εφεδρικού Κόμβου (Disaster & Recovery Site) του ΟΠΣ»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/12/2017
Ματαίωση και επαναπροκήρυξη της υπ’ αριθμ. 98359/13-09-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου αναφορικά με την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τηλεομοιότυπου και εξωτερικών σκληρών δίσκων

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/10/2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας για την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/10/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου αναφορικά με την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεομοιότυπου (fax) και εξωτερικών σκληρών δίσκων για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/9/2017
Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/3/2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας (ενοικίαση χώρων, εστίαση, βασικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός) του 2ου Forum Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής–Ιονίου (EUSAIR) στα Ιωάννινα

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2017
Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2016

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/2/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου "Τεχνική Υποστήριξη στο έργο της ΕΥΚΕ"

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/12/2016


Αποτελέσματα 1 - 10 από 25 από 3