Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 248 από 25

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναμένεται

Υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 1/10/2017 - 30/11/2017

Επεξεργασία λυμάτων σε ζώνες πόσιμου νερού, οικολογικά ευαίσθητες και τουριστικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, για προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες. Τα έργα πρέπει να αφορούν σε νόμιμους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 18/9/2017 - 17/10/2017

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής των σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά την διδακτική πράξη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 18/9/2017 - 20/11/2017

Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 13/9/2017 - 13/10/2017

Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία

Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) που αφορά τη γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 11/9/2017 - 15/12/2017

Νέο Κέντρο Διανομής 'Iλιου και διπλή καλωδιακή γραμμή Υψηλής Τάσης Κέντρου Διανομής 'Ιλιου – ΚΥΤ Αχαρνών

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του νέου Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου GIS Ίλιου. Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλοτ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή ΚΥΤ Αχαρνών – Κ/Δ Ίλιου. Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα παραλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 1/1/0001 - 27/10/2017

Δράσεις ανάδειξης και προβολής φυσικών, πολιτιστικών και άλλων πόρων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Προβολή και ανάδειξη των φυσικών πόρων (φυσικά μνημεία, αξιόλογοι φυσικοί πόροι, οικοτουριστικές διαδρομές, υποδομές εξυπηρέτησης υπαίθριων δραστηριοτήτων κλπ.) στα νησιά της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 11/9/2017 - 30/11/2017

Αναβαθμίσεις στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής

Αναβάθμιση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π με την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης και ολοκλήρωσης της αναβάθμισης Σιδηροδρομικών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 6/9/2017 - 31/12/2020

Ανάπτυξη, προώθηση και αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας / Σήματος Ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα

Παραγωγή πρώτων υλών υψηλής ποιότητας για τη μεταποιητική βιομηχανία (και σε διεθνές επίπεδο), αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά χαρακτηριστικά της χώρας. Η δράση εξυπηρετεί την στρατηγική της χώρας στον τομέα της αγροδιατροφής, για την μετατροπή των διαρθρωτικών αδυναμιών του σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εισάγοντας διαφοροποιημένα προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/9/2017 - 16/10/2017

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση βελτιώσεων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 11/9/2017 - 31/10/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 248 από 25