Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 308 από 31
ΥΑ 99400/ΕΥΘΥ 727/18.9.2017 (ΦΕΚ 3354/Β/22.9.2017) Καθορισμός διαδικασίας, οργάνων και κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων ΕΥ διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ και της ΚΥ ΜΟΔ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/9/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ευρετήριο Όρων Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/9/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 / Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Παραρτήματα - Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Εγκύκλιος 71760/28.6.2017 Υποστήριξη δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημοσίου χαρακτήρα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/6/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
ΥΑ 69591/ΕΥΘΥ480/22.06.2017 (ΦΕΚ 2378/Β/12.07.2017) Τροποποίηση της αριθ. 112012/ΕΥΘΥ 1046/02-11-2015 (ΦΕΚ 2473/Β/18-11-2015) υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/6/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
YA 66135/ΕΥΘΥ 455/13.06.2017 (ΦΕΚ 2064/15.6.2017) Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/6/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 58969/ΕΥΧΜΕΟΧ738/25.5.2017 (ΦΕΚ 2012/Β/13.06.2017) Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ) άρθρου 53 ν.4314

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/6/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Εγκύκλιος 63657/EYΘΥ 441/6.6.2017 Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά την 31/3/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/6/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 308 από 31