Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Ενεργό

Κατά το έτος 2016, έγιναν οι εξής αναθέσεις μέσω του εν λόγω καταλόγου:

1. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 16092 / ΕΥΣΣΑ 353 / 12.02.2016 / ΑΔΑ: 7ΓΜ14653Ο7-8ΥΧ

Αντικείμενο: Εμπειρογνωμοσύνη με θέμα «The inclusive City – Approaches to combat urban poverty and social exclusion in Europe»

Συνολική αμοιβή: 12.300,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 45 ημέρες

Ανάδοχος: European Urban Knowledge Network (EUKN EGTC)

 

2. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 42136 / ΕΥΣΣΑ 795 / 18.04.2016 / ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ4653Ο7-Γ4Β

Αντικείμενο: «Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης των δαπανών Τεχνικής Βοήθειας 2014-2020, με διεπαφή ΟΠΣ/ΕΣΠΑ για την ΕΥΣΣΑ»

Συνολική αμοιβή: 2.480,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

Ανάδοχος: Παπαϊωάννου Πληροφορική & ΣΙΑ ΕΕ

 

3. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 106140 / ΕΥΣΣΑ 2121 / 12.10.2016 / ΑΔΑ: ΨΟΟΥ4653Ο7-5ΛΑ

Αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξης»

Συνολική αμοιβή: 24.800,00 €

Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/11/2016

Ανάδοχος: ΕΝΟΜΙΧ ΑΕ – ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

4. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 130909 / ΕΥΣΣΑ 2596 / 09.12.2016 / ΑΔΑ: 6Ζ634653Ο7-5ΞΜ

Αντικείμενο: «Εμπειρογνωμοσύνη για την κάλυψη των ελλείψεων των δεικτών στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας»

Συνολική αμοιβή: 48.980,00 €

Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/06/2017

Ανάδοχος: ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ  - ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης

6/3/2017

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/3/2017