Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

∆ιενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Εφεδρικού Κόμβου (Disaster & Recovery Site) του ΟΠΣ»

Έχει λήξει

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Εφεδρικού Κόμβου (Disaster & Recovery Site) του ΟΠΣ».

Η Αναθέτουσα Αρχή σκοπεύει να προβεί  στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τον εφεδρικό κόμβο  λειτουργίας του ΟΠΣ και συγκεκριμένα:

  • 3 εξυπηρετητές
  • 1 σύστημα αποθήκευσης δεδομένων

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

α. Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτόνομα ή υπό μορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας

β. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφ’ όσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα, 4ος όροφος, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνοπτικών διαγωνισμών.

Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο email: sec.ops@mnec.gr το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο  διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.ops.gr το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Ημερομηνία δημοσίευσης

18/12/2017

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

73.780,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ: 59.500,00 €, ΦΠΑ: 14.280,00 €).

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

9/1/2018 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική  Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2 (5ος όροφος πρωτόκολλο)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ)
Διεύθυνση
Αγ. Φιλοθέης 2, Αθήνα, 105 56
Τηλ
213 1500301
Φαξ
213 1500337
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2017