Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2017

Ενεργό

Κατά το έτος 2017, έγιναν οι εξής αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ):

1. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 48445/ΕΥΣΣΑ1014/27.04.2017 ΑΔΑ 7ΣΝΚ465ΧΙ8-8ΣΘ

Αντικείμενο: Έργο με θέμα «Υπηρεσίες διερμηνείας κατά τη διάρκεια του 2ου forum της Μακρο-περιφερειακής  Στρατηγικής  Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στα Ιωάννινα».

Συνολική αμοιβή:  2.480,00 + ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) ημέρες, 11 & 12/05/2017

Ανάδοχος: ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Οργάνωση - Υποστήριξη - Διερμηνεία Συνεδρίων B.I.C.I.

 

2. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 51196/ΕΥΣΣΑ 1084/05.05.2017 ΑΔΑ ΩΕ5Ι465ΧΙ8-Ω76

Αντικείμενο: Έργο με θέμα «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΣΣΑ σχετικά με την οργάνωση του 2ου forum της Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) που πραγματοποιείται από 11/05/2017 έως 12/05/2017 στα Ιωάννινα».

Συνολική αμοιβή:  21.535,00€ + ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) μήνες.

Ανάδοχος: Υψηλής Τεχνολογίας-Ηλεκτρονικού Εμπορίου-Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετόχων ΑΕ και με δ.τ.  Next com A.E.

 

3. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 83802/ΕΥΣΣΑ 1790/27.07.2017 ΑΔΑ ΩΘ0Ρ465ΧΙ8-ΚΝ1

Αντικείμενο: Έργο με θέμα «Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σχετικά με θέματα που αφορούν στο Υπουργείο και ιδιαιτέρως στην ελληνική οικονομία, στο ΕΣΠΑ και στα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα».

Συνολική αμοιβή:  5.000,00€ + ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος, από τις 4 Αυγούστου 2017 έως τις 3 Αυγούστου 2018

Ανάδοχος: INNEWS 1911 Εταιρεία αποδελτίωσης Ε.Π.Ε.

 

4. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 93200/ΕΥΣΣΑ1931/30.08.2017 ΑΔΑ ΩΠΩΟ465ΧΙ8-ΞΗΛ

Αντικείμενο: Έργο με θέμα «Εικαστική επεξεργασία και εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων για τις προτεραιότητες και τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».

Συνολική αμοιβή:  2.130,00€ + ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: Έως 08/09/2017

Ανάδοχος: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α. ΒΑΒΟΥΡΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.

 

5. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 142414/ΕΥΣΣΑ2846/22.12.2017 ΑΔΑ 7ΦΑΨ465ΧΙ8-ΚΦΩ και η τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 3797/ΕΥΣΣΑ 37/12.01.2018 ΑΔΑ ΩΒ0Β465ΧΙ8-Λ89

Αντικείμενο: Έργο με θέμα «Σχεδιασμός και εκτύπωση της επετειακής έκδοσης για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα όλων των προγραμματικών περιόδων στην Ελλάδα».

Συνολική αμοιβή:  16.270,00€ + ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) μήνες

Ανάδοχος: GOSPEL CREATIVE Ο.Ε.

Ημερομηνία δημοσίευσης

23/1/2018

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/6/2018