Τα νέα του ΕΣΠΑ

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων»

22/7/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ. H Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, στις οποίες δύναται να αποδειχτεί ότι εκτελούνται εργασίες αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Μεταφορικά μέσα
 4. Πιστοποίηση συστημάτων και δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών
 5. Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 6. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 7. Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 8. Τεχνική/ Συμβουλευτική υποστήριξη

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 400.000 € έως 3.000.000 € με επιδότηση 20-55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία περιφερειών και την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων. 

Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr και διαρκεί από 7/9/2020 και ώρα 17:00 μέχρι 6/11/2020 και ώρα 17:00.

Η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • epiteliki@gge.gr της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ ΒΕΚ)

 • Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Δε - Πα 10:00πμ - 2:00μμ

 • τηλ.: 801 11 36 300, 9:00πμ - 4:30μμ

 • www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4916

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/8/2020