Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης "Νταντάδες της γειτονιάς" με πόρους του ΕΣΠΑ

28/7/2020

Με πόρους του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", θα  σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί πιλοτικά η δράση "Νταντάδες της γειτονιάς", ένα σύστημα εξυπηρέτησης γονέων για την φύλαξη των παιδιών τους. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο θετικών δράσεων συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος εξυπηρέτησης γονέων για την φύλαξη των παιδιών τους, στο πρότυπο της υλοποιούμενης σε άλλες χώρες δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς».

Σε αρχικό στάδιο, εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Πρόσκληση προς την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων να υποβάλλει πρόταση προς την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ώστε να υλοποιηθεί η δράση στις εξής φάσεις:

1. Σχεδιασμός και αναλυτική περιγραφή της δράσης (προπαρασκευαστική ενέργεια):

  • χαρτογράφηση και συγκριτική αποτύπωση αντίστοιχων δράσεων άλλων χωρών
  • πρόταση υλοποίησης της δράσης στην Ελλάδα (ανίχνευση αναγκών, περιγραφή συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων κοστολόγηση,  προσδιορισμός μεθοδολογίας υλοποίησης της δράσης κλπ.)
  • πρόταση διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της δράσης.

2. Πιλοτική εφαρμογή της δράσης σε επιλεγμένους Δήμους.

3. Αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την καθολική εφαρμογή στο σύνολο της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πρόσκληση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/7/2020

Περιοχή μελών