Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19

12/7/2021

Εξήντα νεοφυείς επιχειρήσεις ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής, από 5.000 έως 100.000 ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19», προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 4,62 εκατ. ευρώ.

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί 239 αιτήσεις χρηματοδότησης στη δράση και έχουν αξιολογηθεί οι 169. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η επόμενη Απόφαση Ένταξης 84 ακόμη νεοφυών επιχειρήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,1 εκατ. ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in - first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και οι υποβολές συνεχίζονται έως και τις 30/09/2021.

Δείτε την πρώτη Απόφαση Ένταξης Επιχειρήσεων στη Δράση.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/7/2021