Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους της αγροδιατροφής (γενικά), της οινοποιίας – αμπελουργίας και της γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στους Θεματικούς τομείς, ενδεικτικοί υποτομείς είναι:

Αγροδιατροφής και της οινοποιίας – αμπελουργίας

 • Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής
 • Μείωση εισροών/ Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής
 • Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής
 • Διατροφή και υγεία
 • Ασφάλεια τροφίμων
 • Τεχνολογίες μεταποίησης
 • Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων και προώθησης στην αγορά.

Γουνοποιίας

 • Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων
 • Μείωση εισροών/Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Ασφάλεια προϊόντων
 • Τεχνολογίες μεταποίησης
 • Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης και προώθησης στην αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία επιχείρηση
 • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία επιχείρηση)

Περίοδος υποβολής

από 16/4/2018 έως 30/7/2018 (ώρα 15.00 (1η Τροποποίηση Πρόσκλησης))

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ.)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση, Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων(Εταίρος)) ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών και ο Κανονισμός βάσει του οποίου μπορεί να επιχορηγηθούν τα επενδυτικά σχέδια αναλύεται στο κεφ. 1.7.5. της παρούσης πρόσκλησης. Από τους πόρους της συγκεκριμένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγμένων έργων κατά κατηγορία δαπανών για τους φορείς τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ανάλογα το άρθρο του Καν. Ε.Ε. 651/2014 βάσει του οποίου υλοποιείται: Άρθρο 25 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης Αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης σε συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης) Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ».

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 • οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
 • οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό
 • οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:
  • χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.
  • η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης.
  • ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.
  • Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου.
  • Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.
  • Οι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας 24 μήνες (κατ΄ελάχιστον 18 μήνες) με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης, όπου δεν δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και μεγαλύτερος των 400.000 ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24613 50900
Φαξ
24613 50969

Δημήτριος Ρήγας

24613 50929
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/6/2018