Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στους κλάδους της  Αγροδιατροφής, των Δομικών Υλικών, της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, του Τουρισμού, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των Τεχνολογιών Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στους εν λόγω τομείς οι πράξεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δραστηριότητες καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014).

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μία από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Μία Επιχείρηση
 • Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).
 • Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising. Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
 • Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, είτε αυτόνομα είτε σε σχήματα συνεργασίας.

Περίοδος υποβολής

από 30/4/2020 έως 30/11/2020

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη 2 «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στη σελ. 25 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τηλ
2310 480000
Φαξ
2310 480003

Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ

2310 480000
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/9/2020

Περιοχή μελών