Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η επιχορήγηση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο.

Επιλέξιμες Κατοικίες:

 • Mία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.
 • Βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ).
 • Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά πρόσωπα που: 

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
 • δεν έχουν  συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
 • έχουν ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000 € ή  οικογενειακό εισόδημα «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000 ή ειναι  δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Περίοδος υποβολής

από 4/2/2021

Η διαδικασία αίτησης συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται στον οδηγό του προγράμματος βλ.Σχετικά αρχεία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται με φυσικό φάκελο χειρόγραφα στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονικής-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ):

 • Λάρισα – Φαρσάλων 219
 • Βόλος – Γ. Καρτάλη 32
 • Τρίκαλα – Συγγρού 33
 • Καρδίτσα – Ταλιαδούρου 18

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 • α) Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
 • Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 • Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου κλπ.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 • Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα - Λέβητα.
 • Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.
 • Υπογραμμίζεται ότι ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στη δράση με εξαίρεση τη δαπάνη για την α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, η οποία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της δράσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός με ΦΠΑ βάσει εγκατεστημένης ισχύος νέου συστήματος λέβητα-καυστήρα (Ρi) διαμορφώνεται ως εξής:

1: Ρi≤35 έως 4.000 €

2: 35<Ρi≤50 έως 6.500 €

3: 50<Ρi≤100 έως 11.500 €

4: 100<Ρi≤200 έως 16.000 €

5: Pi>200 έως 21.500 €

 

Ποσοστό επιχορήγησης εσωτερικής εγκατάστασης

 •  65% για ατομικό εισόδημα έως 20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€
 • 100% για δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

Προϋπολογισμός

€ 6.120.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Τηλ
11150 Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 20:00 και Σάββατο 09:00 – 15:00

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2021