Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών & Ελέγχου για Χρηματοδοτικά Μέσα 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/3/2018

Ο φάκελος περιλαμβάνει το σύνολο των εγγράφων που περιγράφουν τις συγκεκριμένες Διαδικασίες Διαχείρισης και Ελέγχου  που εφαρμόζουν οι Αρχές/φορείς  που θα χρησιμοποιήσουν Χρηματοδοτικά Μέσα και τα σχετικά Τυποποιημένα Εντυπα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες που αφορούν στα Χρηματοδοτικά Μέσα. Το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/3/2018