Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD LEADER) απο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020

5/7/2016

Τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύουν την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (Community Led Local Development) βάσει της προσέγγισης Leader σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Έως την 16/7/2016 εταιρικά σχήματα / Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης Leader μπορούν να υποβάλλουν φάκελο για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (προετοιμασία του τοπικού προγράμματος).

Αναλυτικές πληροφορίες στην πρόσκλησης που παρουσιάζεται στο espa.gr εδώ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/7/2016