facebook

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II "Ελλάδα-Αλβανία" 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
 Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 42.312.029 ευρώ, 
από τα οποία τα 35.965.222 ευρώ είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας (Instrument of Pre-accession Assistance -IPA ΙΙ) και τα 6.346.807 ευρώ είναι η αντίστοιχη Εθνική συνεισφορά (Εθνική Δημόσια χρηματοδότηση).

 

Όραμα
Η βασική στρατηγική του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II "Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" είναι να «βρει την ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των περιφερειακών οργανισμών, στη βάση των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών πολιτικών, ώστε να αντιμετωπίσει τις κοινές προκλήσεις μέσα από κοινές παρεμβάσεις».

 

Στόχοι

 • Προώθηση βιώσιμων δικτύων και υπηρεσιών μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνιών και επένδυση στα διασυνοριακά συστήματα και παροχές υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας.

 • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.

 • Ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας.

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), του εμπορίου και των επενδύσεων.

 

Επιλέξιμη περιοχή
Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος περιλαμβάνει:

 • τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Ελλάδα
 • τις Περιφέρειες Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat στην Αλβανία.

Δικαιούχοι από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στην Ελλάδα είναι επίσης επιλέξιμοι, βάσει του κανονισμού ελαστικότητας (Article 44(2b) of Regulation (EU) No 447/2014), όπου το συνολικό ποσό που δεσμεύεται σε δράσεις εκτός της περιοχής προγράμματος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

Προαγωγή του περιβάλλοντος και βιώσιμες υποδομές

 • Σχεδιασμός, κατασκευή, αποκατάσταση υποδομών για διαχείριση/ παροχή νερού και συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού.

 • Σχεδιασμός, κατασκευή, αποκατάσταση των συνοριακών πυλών, του οδικού δικτύου και των υποδομών των λιμανιών.

 • Έξυπνα μεταφορικά συστήματα και ICT εφαρμογές στους τομείς των μεταφορών και της ροής ανθρώπων.

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και δράσεις παροχής για τις υποδομές/ δράσεις για βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.

 • Κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος (σχεδιασμός και επενδύσεις μικρής κλίμακας).

 • Δράσεις για την αποκατάσταση, προστασία και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών (π.χ. περιοχές Natura), με επίκεντρο τα θαλάσσια είδη υπό εξαφάνιση, τον σχεδιασμό για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.

 • Μικρής κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους.

 • Κοινά συστήματα διαχείρισης κινδύνου και έγκαιρης ειδοποίησης.

 • Μικρής κλίμακας εργασίες κατασκευών για την πρόληψη κινδύνου και την απόκριση σε φυσικές καταστροφές και στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένων και παρεμβάσεων για την πρόληψη κινδύνων σε περιοχές φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς).

 • Κοινές πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

 

Προώθηση της τοπικής οικονομίας

 • Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών και μη-επιχειρηματικών φορέων στον κλάδο τουρισμού/ πολιτισμού.

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων.

 • Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της συντήρησης/ διαφύλαξης πολιτιστικών πόρων.

 • Αποκατάσταση/ προστασία/ προώθηση των σημαντικών πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής.

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση της παραγωγικότητας.

 • Δημιουργία  clusters ή άλλου είδους δικτύων.

 • Κοινή/ οριζόντια υποστήριξη εξαγωγών για τις επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

 • Διασυνοριακά επιχειρηματικά σχέδια για πιλοτικές δράσεις προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ μεμονωμένων επιχειρήσεων ή/και κλάδων/υπο-κλάδων.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα αντίστοιχα όργανα που ασχολούνται με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, τον σχεδιασμό περιφερειακής ανάπτυξης και την υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Περιφερειακές και τομεακές αναπτυξιακές εταιρείες
 • Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ινστιτούτα (ειδικά στη διασυνοριακή περιοχή)
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και δίκτυα διασυνοριακής συνεργασίας, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους
 • Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και φορείς αρμόδιοι για την περιβαλλοντική προστασία, τη διαχείριση πολιτιστικών πόρων, μουσεία, οργανισμοί που συλλέγουν έργα τέχνης και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί
 • Συλλογικοί επαγγελματικοί οργανισμοί της βιομηχανίας του τουρισμού
 • Επιμελητήρια και άλλες επιχειρηματικές ενώσεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή
 • Ενώσεις που εκπροσωπούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό κλάδο
 • Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα στη διασυνοριακή περιοχή
 • Οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι τουρίστες της περιοχής, καθώς και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες της διασυνοριακής περιοχής.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL:
 www.interreg.gr

Τηλέφωνο: 2310 469600

e-mail: interreg@mou.gr

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/11/2015

Περιοχή μελών