facebook

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Κύπρος" 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 54.072.416,00 ευρώ,
από τα οποία τα 45.961.551 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (85%) και τα 8.110.865 ευρώ (15%) από εθνικούς πόρους.

 

Επιλέξιμες περιοχές
Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου, Νομός Κυκλάδων) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

 

Στόχοι

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

 • Κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα.

 • Πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.

 • Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

 

με Ειδικούς Στόχους (ΕΣ), οι οποίοι είναι οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1:  Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

 • ΕΣ 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού).

 • ΕΣ 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ.

 

Άξονας Προτεραιότητας 2:  Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

 • ΕΣ 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

 • ΕΣ 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.

 • ΕΣ 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές.

 

Άξονας Προτεραιότητας 3:  Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

 • ΕΣ 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές.

 • ΕΣ 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 • ΕΣ 3.3 - Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.

 • ΕΣ 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

 

Άξονας Προτεραιότητας 4:  Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

 

Ενδεικτικές Δράσεις

 • Δράσεις για την απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών στον δημόσιο τομέα και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, επισκεπτών, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Ψηφιοποίηση και διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης δημόσιων δεδομένων.

 • Ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων».

 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής.

 • Δράσεις στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επέκτασης της χρήσης ΤΠΕ στον τομέα μεταφορών, τουρισμού, εμπορίου, η υλοποίηση έξυπνων υπηρεσιών και εφαρμογών τοπικού ενδιαφέροντος, κλπ.

 • Βελτίωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας), ανάπτυξη νέων καθολικά προσβάσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποστήριξη εφαρμογής καινοτομικών προσεγγίσεων για την κατάρτιση ευπαθών ομάδων στην χρήση ΤΠΕ.

 • Επενδύσεις στον προγραμματισμό και την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας: Ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών διασυνοριακού χαρακτήρα, με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση στρατηγικών για την Ψηφιακή Κοινωνία (π.χ. οδικοί χάρτες, κοινές διατάξεις κτλ) ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος ή/και τουριστικού προϊόντος.

 • Ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις κατάρτισης στελεχών δημόσιων τοπικών και λοιπών σχετικών φορέων, για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, για ταχύτερη, οικονομικότερη και ποιοτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη.

 • Δράσεις e-government για μετανάστες.

 • Δράσεις «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» (whole building design) για δημόσια κτίρια.

 • Πιλοτικές δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης για δημόσια κτίρια.

 • Κατασκευαστικά/σχεδιαστικά πρότυπα ενεργειακού σχεδιασμού και ενεργειακής εξοικονόμησης συμβατά με παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής στη διασυνοριακή περιοχή.

 • Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα ειδικών ομάδων στόχου (π.χ. μαθητές), αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης.

 • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των μεταφορών/συγκοινωνιών σε οικιστικές περιοχές.

 • Αντικατάσταση οχημάτων με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων (αστικές συγκοινωνίες).

 • Ψηφιακές εφαρμογές ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και υπολογισμού του «ανθρακικού αποτυπώματος» με στόχο τον εντοπισμό περιοχών που χρήζουν προστασίας και παρέμβασης και της διαχείρισης της κυκλοφορίας οχημάτων.

 • Επενδύσεις στον προγραμματισμό και την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας (π.χ. ενίσχυση των προδιαγραφών ασφάλειας στον τομέα των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, υλοποίηση στρατηγικών δράσεων οι οποίες στηρίζονται σε ολοκληρωμένους σχεδιασμούς για πολυτροπικές και βιώσιμες μεταφορές.

 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των μεταφορών, εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές.

 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου, ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων για τη επιτήρηση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα θαλάσσια ύδατα των χωρών του Π.Σ

 • Ολοκληρωμένα συστήματα-σχέδια διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών, κοινά ή από κοινού συντονισμένα.

 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές πρόληψης κινδύνων και  προστασίας από καταστροφές, όπως Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), συστήματα ανίχνευσης και παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και συναγερμού, μελέτες χαρτογράφησης και αξιολόγησης των κινδύνων).

 • Εναρμονισμένα πρότυπα και συστήματα στην περιοχή (συμπεριλαμβανομένων των κοινών ορισμών και την αποτίμηση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) για την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

 • Εκπαιδευτική υποστήριξη (κατάρτιση) που θα ενισχύσει τις ικανότητες επείγουσας ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και της κοινωνίας των πολιτών.

 • Πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή.

 • Κοινές στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης, και σχεδιασμός κοινών ή ολοκληρωμένων εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων/προορισμών.

 • Ανάπτυξη κοινών συστημάτων testing και σημάτων πιστοποίησης για «φιλοπεριβαλλοντικά», «παραδοσιακά» και «προσβάσιμα για όλους» προϊόντα και υπηρεσίες.

 • Επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε τοποθεσίες φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 • Μοντέλα και πιλοτικές εφαρμογές για τη διαχείριση περιορισμένων υδάτινων πόρων σε νησιά.

 • Επενδύσεις για την προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης (στα υγρά ή στερεά απόβλητα).

 • Προώθηση καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου
 • Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα
 • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL: www.interreg.gr

Τηλέφωνο: 2310 469600

e-mail: interreg@mou.gr

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2016

Περιοχή μελών