Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία" 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα  123.176.896,47 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με συνολικό ποσό  104.700.362 ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

 

Όραμα
«Στήριξη της στρατηγικής της Διασυνοριακής Συνεργασίας για μια πιο ευημερούσα και βιώσιμη περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος. Έμφαση στη δημιουργία μιας δυναμικής οικονομίας που προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της επιλέξιμης περιοχής.»

 

Στόχοι

 • Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης με βιώσιμο τρόπο.Προώθηση της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής περιοχής και τη συνδεσιμότητα των τομέων που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξή της, σε συμπληρωματικότητα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

 • Δημιουργία οδηγού πολιτικής για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και των αναγκών σε ειδικούς τομείς πολιτικής, όπου η διασυνοριακή συνεργασία αναμένεται να έχει πρακτικά αποτελέσματα.

 

Eνδεικτικές δράσεις

 • Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Προώθηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην Έρευνα & Τεχνολογία, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών.

  • Δράσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή του προγράμματος.

  • Δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης clusters καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών, σε τομείς «γαλάζιας ανάπτυξης», δημιουργικής βιομηχανίας, τουρισμού και πολιτισμού, αγροτικής οικονομίας και άλλους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την περιοχή.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας

  • Δράσεις για την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπλήρωση της γνώσης για τις διαδικασίες (διακυβέρνηση και συνέργεια των παραγωγικών τομέων) μεταξύ ΜΜΕ.

  • Δράσεις για την υποστήριξη της δημιουργίας θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την περιοχή.

 • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

 • Η προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

  • Δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων σε τοπικούς οργανισμούς, όσον αφορά τη διάδοση πληροφοριών και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ιστορικών μνημείων και τουριστικών περιοχών (π.χ. εφαρμογές στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, προσαρμοσμένες υπηρεσίες πληροφοριών για τους τουρίστες με εικονικές δυνατότητες πλοήγησης, κλπ.)

  • Δράσεις για την ανάπτυξη ελκυστικών και ολοκληρωμένων πολιτιστικών και τουριστικών προϊόντων που βασίζονται στα φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. νησιωτικό σύστημα, υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά), διασυνοριακά θεματικά αξιοθέατα, διαδρομές, με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων (π.χ. αγρότες, διαχειριστές αγροτικού τομέα).

  • Δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε φυσικούς και ιστορικούς πόρους, (π.χ. παραλίες, αρχαιολογικές περιοχές, ιστορικά κέντρα), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Δράσεις για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που σχετίζονται με τουρισμό και εισαγωγή υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον και την πράσινη ενέργεια σε τουριστικές ΜΜΕ (ΑΠΕ, οικολογική καινοτομία, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, κλπ), παρεμβάσεις ελεγχόμενης κυκλοφορίας σε δημόσιους χώρους (π.χ. ιστορικά κέντρα) και οικολογικά μέτρα εντός των ΜΜΕ.

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση υπηρεσιών οικοσυστήματος

  • Δράσεις για την υιοθέτηση κοινών σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης των παράκτιων οικοσυστημάτων, των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και των κοινών βιολογικών πόρων τους και πρωτοκόλλων για την πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

  • Δράσεις για την προώθηση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης, τυποποίησης και προσβασιμότητας σε δημόσια δεδομένα και γνώσεις, σχετικά με τη βιοποικιλότητα της περιοχής του προγράμματος.

  • Δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών του δημόσιου τομέα, των διαδικασιών και υπηρεσιών όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων, τις εγκαταστάσεις αποβλήτων υπό πίεση, όπως ο εποχιακός καθαρισμός της ακτής και του βυθού της θάλασσας, με τη συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και βελτίωση των ελέγχων και της επικοινωνίας.

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών

  • Δράσεις σχεδιασμού εγκαταστάσεων ΜΜΕ (σχετικών με την υδατοκαλλιέργεια, τις μεταφορές και τον τουρισμό), για την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον βιώσιμων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη διαχείριση λυμάτων (π.χ. υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών καθαρών τεχνολογιών σε εταιρείες παραγωγής, κλπ.)

  • Δράσεις για την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης, περιβαλλοντική διαχείριση και ανταλλαγή καλών πρακτικών για καθαρότερη παραγωγή και δημιουργία πράσινων δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας με στόχο τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότητα των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, όσον αφορά τη μείωση των υδάτων και της θαλάσσιας ρύπανσης.

  • Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών όσον αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων σε μικρά νησιά, με δυνατότητα ανακύκλωσης, μειώνοντας την είσοδο δυνητικών αποβλήτων στα νησιά και αποκαθιστώντας τη βέλτιστη διαχείριση του κύκλου των αποβλήτων.

 • Προώθηση των μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε υποδομές δικτύου

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.

  • Δράσεις για τη βελτίωση της εξωτερικής και εσωτερικής προσβασιμότητα στις υποδομές μεταφορών, με ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με ειδικές ανάγκες (θέσπιση διαδικασιών check-in σε λιμάνια, παροχή κατάλληλων λεωφορείων για μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε συντονισμό με τις αφίξεις και αναχωρήσεις, βελτίωση των ενημερωτικών πινακίδων, κλπ.)

  • Δράσεις παροχής υπηρεσιών σε λιμάνια / αεροδρόμια για επιβάτες / οχήματα (χώροι στάθμευσης, ανεφοδιασμός οχημάτων, τράπεζες, ενοικίαση οχημάτων, εκδοτήρια εισιτηρίων, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ασφαλή αποθήκευση, κλπ.

  • Δράσεις για την εναρμόνιση των διαδικασιών, την ανταλλαγή δεδομένων και τη θέσπιση μηχανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών θαλάσσιας κυκλοφορίας μεταξύ CBC συστημάτων, για τη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας, κλπ.

  • Δράσεις για την παροχή υποδομών WIFI σε κοινόχρηστους χώρους μεταφορών, δημιουργία περιπτέρων πληροφόρησης και διαδικτύου σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς, όσον αφορά τις περιφερειακές και διακρατικές συνδέσεις, την κυκλοφορία, τον καιρό, κλπ.

Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών

  • Δράσεις για το σχεδιασμό και εφαρμογή υποδομών και μεταφορών υδροπλάνων.

  • Δράσεις για χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας σε λιμάνια / αεροδρόμια / σιδηροδρομικούς σταθμούς.

  • Δημόσιες υποδομές και οικολογικές υπηρεσίες σε οδικές μεταφορές (π.χ. χρήση οικολογικού αυτοκινήτου / μοτοσυκλέτας, σημεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας, κλπ.)

  • Δράσεις προώθησης της εισαγωγής στην παραδοσιακή μεταφορά καινοτόμων οικο-τεχνολογιών, με περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. ηλεκτρικά οχήματα και μη ρυπογόνες θαλάσσιες μεταφορές).

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και Αναπτυξιακοί φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι
 • Οργανισμοί που ασχολούνται με τη διαχείριση των φυσικών και ιστορικών περιοχών, με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, έρευνα και τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, κλπ.
 • Δημόσιες περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως οργανισμοί για το νερό και τη φύση
 • Φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ / ΟΜΚΧ)
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ή ημι-δημόσιων ερευνητικών οργανισμών
 • ΜΜΕ, ιδίως νεοσύστατες (με προτεραιότητα σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την περιοχή του προγράμματος)
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)
 • Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης των δύο χωρών

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL: www.interreg.gr

Τηλέφωνο: +30 2310 469600
 
e-mail: interreg@mou.gr

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/11/2015

Περιοχή μελών